מילון מושגים וביטויים משפטיים

pacta sunt servanda – חוזים לקיום ניתנו. חוזים יש לקיים.

“void ab initio” – בטל מעיקרו. לפי סעיף 31 לחוק לא כל חוזה הוא בטל מעיקרו.

קוגנטיב / קוגנטי  (מהותי) – דבר שאי אפשר להתנות עליו. למשל: אי אפשר לוותר עליו ואי אפשר להתנות עליו כמו טענת תום הלב.

דיספוזיטיבי – ניתן להתנות כל תנאי שהוא, בתנאי שהוא חוקי.

(Culpa In Contrahendo (C.I.C – אשם בהתקשרות, תרגום ענייני: תום לב.

LEX SPECIALIS – חוק מיוחד

LEX GENERALIS – חוק כללי

Non Est Factum – מאומה לא נעשה

Res Ipsa Ioqitor – הדבר מדבר בעד עצמו

Mutatis Mutandis – בשינויים המחוייבים.

caveat vendor  – היזהר המוכר

caveat emptor – היזהר הקונה

dolus – תרמית

causa sine quanon – סיבה בלעדיה אין.

novus actus intereveniens – גורם זר מתערב

volenti non fit enjuria – מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה.

de minimis non cural lex – הדבר הזניח לא יוצר אפשרות תביעה.

Add a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *