פס"ד בנק המזרחי: שינוי חוק יסוד = שינוי גורף של הנורמה החוקתית כפי שקבועה בחוק היסוד. פגיעה בחוק יסוד = כרסום נקודתי בנורמה (הרחבה או צמצום בנקודה מסוימת). שריון פורמלי = קביעה כי לא ניתן לשנות חוק או לפגוע בו אלא בהתקיים תנאים פרוצדורליים מסוימים. שריון מהותי = קביעה כי לא ניתן לפגוע בחוק אלא