מיסוי מקרקעין- מחברת בחינה מבוא אירוע מס במיסוי מקרקעין חל על שלושה סוגים של עסקאות ופעולות: מימוש מקרקעין- לדוג' מכירה. תשואה על מקרקעין- הקרקע מהווה מקור לתשואה. נותן למישהו זכות שימוש בקרקע. פעולה באיגוד מקרקעין- מכירה של מניות בחברה המוגדרת כאיגוד מקרקעין (כמעט כל נכסיה הם מקרקעין). דוג' קלאסית- "חברת גוש חלקה"- חברה שהיא בעלים מסוים בחלקה מסוימת בגוש