No Image

דיני הגנת הצרכן

פברואר 21, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 הגנת צרכן – שיעור 1 הבחינה היא בחומר פתוח, 100% ציון בחינה, ועד 5 נקודות מיטיב בקורס. סילבוס – מה שמצוי תחת חוק […]

No Image

סיכום לבחינה

אוקטובר 20, 2012 עו״ד גל 0

0.0 00 פרק א' – כריתת חוזה המודל הקלאסי – הצעה וקיבול יסודות ההצעה – 3 מצטברים. 1. פנייה 2. העדה על ג"ד 3. מסוימות. […]