מילון מונחים משפטיים

מילון מונחים מפשטים

רציו

עיקר ההחלטה של ביהמ"ש, כלומר, ההלכה המשפטית שנקבעה בפס"ד. (מונח זה משמש גם ככינוי לסיכום הבלתי רשמי של פסה"ד בתחילת פסה"ד).

אוביטר

התבטאויות, אמירות, התלבטויות והחלטות שנאמרים בפסה"ד אגב אורחא, כלומר, שלא היה בהם צורך לעניין הנדון.

אולטר וירס

חריגה מסכות -כשגוף כלשהו (ביהמ"ש מחוקק משנה, רשות מנהלית וכד') פועל מחוץ לסמכות שיש לו על פי דין. במקרה של פעולה מחוץ לגדר הסמכות, הפעולה תחשב כבטלה מעיקרה.

אישיות משפטית

גוף אשר המשפט מעניק לו זכויות ומטיל עליו חובות. ישנן שתי קטגוריות עיקריות : א. בני אדם ב. אישיות משפטית מלאכותית- חברה שותפות.

אבחון

מציאת ההבדלים העובדתיים והמשפטיים בין פס"ד אחד למשנהו.

בטל

בטל מעיקרו VOID החלטה אשר מטבעה ועיקרה בטלה ואין צורך פועלה אקטיבית די לעשותה בטלה.

ניתן לביטול

VOIDABLE  החלטה פגומה אך מחייבת, אשר רק לאחר פעולה אקטיבית של ביטולה הופכת בטלה.

בצריך עיון

כאשר במסגרת פס"ד מעלים השופטים שאלה או סוגיה מסוימת אך נמנעים מלהכריע בה.

דיספוזיטיבי

מה שניתן להתנות עליו.

קוגנטי

שלא ניתן להתנות עליו או לפסוח עליו.

הוצא לפועל

ביצוע פס"ד או החלטה אחרת של ביהמ"ש בעניין אזרחי, לרבות החלטה על תשלום הוצאות משפטיות בעניין שאינו אזרחי, וכן ביצוע החלטה או פס"ד של בית הדין הדתי. זאת לבקשת הזוכה בדיון כשהחייב אינו מקיים את פסק הדין או ההחלטה. כמו כן משמש לגבייה של שטרות והמחאה.

השתק/מניעה

מוסד משפטי רב חשיבות לפיו- אם יוצר אדם מצג מסוים על מנת שאחר יסתמך עליו, מאוחר יותר לא יוכל להתכחש לו או לפעול בניגוד לו. המוסג משמע בעיקר בדיני חוזים.

טריבונל

מועצה או ערכאה של שופטים.

מותב

הרכב של שופטים בדיון

נפקות

חשיבות לצורך העניין הנדון.

סובסטנטיבי

מהותי עקרוני.

סטטוטורי

קבוע בחוק.

דקלרטיבי

הצהרתי ללא משמעות מעשיית במישרין.

סעד

הוראה של גוף שיפוטי בדבר פעולה לטובת התובע וכנגד הנתבע.

סעד ביצוע בעין                  סעד של אכיפה, כשהתובע מבקש לבצע התחייבות שניתנה לו כלשונה.

הלכה פסוקה                     התוכן המחייב והתקדימי בפסיקת ביהמ"ש.

קבילות                                תקפות מבחינה משפטית שניתן להשתמש בה.

רשומות                               העיתון הרשמי של מדינת ישראל. מופיע בחוברות המחולקות לסדרות לפי העניינים המתפרסים בה.הפרסום ברשומות נועד להעניק לעניינים המתפרסמים מעמד רשמי ומעד של ראיה לכאורה לתוכנם וכן להביאם לידיעת הציבור.

אוביטר

אמרת אגב, דברים הנאמרים בפסק הדין אורחא ולא לצורך ההכרעה בעניין

אקטיביזם שיפוטי 

פעילות יזומה של בית המשפט בתחומים רחבים של החיים הציבוריים לרבות ביקורת שיפוטית על פעילות המחוקק.

בית משפט קמא

הערכאה הנמוכה ביותר על פסק דינה מוגש הערעור

דיני חוזים                           חוקים העוסקים בהתקשרויות בין האנשים, בכריתת הסכמים וחוזים.

דיני נזיקין                          דינים העוסקים בעניינים מזיקים המכונים עוולות.

דיני עונשין                          דינים העוסקים בעונשים המוטלים על אנשים העוברים עבירות

דיני קניין                            דינים/חוקים העוסקים בדיני זכות הקניין, רכוש מקרקעין או מטלטלין

חוקה                                   החוק המכונן, החוק הבסיסי, העיקרי והראשי ממנו נובעים כל החוקים.

חקיקה שיפוטית               פעולת יצירת כללים מחייבים בידי בית המשפט.

לקונה

חסר בחקיקה הטעון השלמה, דבר מה חסר בחוק.

משפט מנדטורי

המשפט שהחילו הבריטים בזמן המנדט ושחלקו אומת ע"י מדינת ישראל.

משפט מקובל                     המשפט הנהוג באנגליה ובארצות הברית, מבוסס בעיקר על פסיקה ופחות על חקיקה.

משפט קונטיננטאלי          שיטת המשפט הנהוגה באירופה כגון צרפת וגרמניה, מבוססת בעיקר על החוק

מחדל                                   חוסר מעש, אי עשייה.

מונח שסתום                      מושג רחב בעל משמעות רחבה הנתון למגוון רחב של פרשנות כמו "תום לב" או "תקנת הציבור".

נורמה אוסרת                    הכלל, החוק האוסר התנהגות מסוימת.

רישא                                   חלקו הראשון של הסעיף, ראשיתו, תחילתו.

סיפא                                   חלקו האחרון של הסעיף, סופו.

סמכות שיורית                   סמכות הניתנת לרשות לעשות את שנשאר בסוף מחוץ לסמכויות רשויות אחרות.

עילה                                    סיבה שבגללה מישהו תובע בבית משפט.

עוולה                                   נזק שנגרם תוך כדי עבירה על דינה נזיקין

עבירה                                  פעולה המפרה את דיני העונשין.

פרשנות דווקנית                לפרש הוראות החוק באופן הנאמן לטקסט, כלשון החוק.

פרשנות תכליתית              לפרש את החוק על פי המטרה שהוא בא להשיג ולא כלשונו.

מושגי חקיקה

הצעת חוק                          הצעה של הממשלה או של אחד או יותר מחברי הכנסת לחוקק חוק בנושא מסוים תוך מתן הסבר ופירוט להצעה.

חוק חרות                           נורמה משפטית הקבועה בקודקס החוקים פורמאלי אחרי שעברה את תהליך החקיקה התקין.

חוק תקציב                         חוק הקובע את תקציב המדינה לשנת כספים אחת.

חוק עזר                               חקו שמתקינה רשמות מקומית לשם ביצוע תפקידיה ומימוש סמכויותיה.

חקיקה ראשית                  חקיקה של הכנסת.

חקיקת משנה                     חקיקה למעט חקיקה ראשית- תקנות, צווים, חוקי עזר והוראות מטעם הרשות המבצעת ורשויות מקומיות).

תקנה, צו                             הוראה שרשות מוסמכת על פי חוק רשאית ליתן.

תרופה                                 פתרון שבית המשפט מעניק לפונה אליו.

תקנת ציבור                        כלל/חוק כללי המתחייב מההיגיון הציבורי- מונח שסתום.

צווים

צו                                         הוראה של בית משפט, של שופט המורה לצד מן הצדדים במשפט לעשות דבר מה או לחדול מלעשות.

צו איסור                             צו שנותן ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ להימנע מלדון בנושא מסוים.

צו החלטי                            צו שמוציא בג"צ ובו מורה לפעול  כפי שקבע בצו על תנאי שניתן בעבר.

צו אל תעשה                       צו של ביהמ"ש להימנע מלעשות פעולה מסוימת. בג"צ מוציא צווי כאלה לרשויות המדינה.

צו מניעה                             צו של ביהמ"ש להימנע מעשייתו של דבר. גם בג"צ יכול להוציא צו מניעה המחייב רשות של מדינה, רשויות מקומיות, פקידיהם שלא לשנות את המצב העובדתי כפי שהיה קיים בעת הוצאת הצו על תנאי נגדן.

צו על תנאי                         צו זמני שנותן בג"צ לרשות של מדינה או למועצה מקומית או לפקידיהן לעושת מעשה מסוים או להימנע לעשותו אלא אם תתייצב הרשות לפני ביהמ"ש ותשכנע שפעולתה נעשתה כדין.

צו עשה                                צו של ביהמ"ש לעשייתו של דבר למעט תשלום חוב או פעולה שניתנת לאכיפה בדרכי הוצאה לפועל.

צו הביאס קורפס              (צו הביאו את הגוף), הוראה להביא לפני שופט אדם שנעצר לשם בירור ההצדקה שבמעצרו. או להביא עד בפני בית המשפט.

צו שחרור                            הוראה של ביהמ"ש להוציא לחופש אנשים שנעצרו. לרוב זה לאחר דיון בבג"צ כאשר מתברר שהמעצר אינו כדין.

מונחים בארמית

אליבא דכולי עלמא                          על דעת הכל אין חולקים על כך

בר פלוגתא                                         יריב, החולק על חברו

בר קיימא                                          יציב מתקיים לאורך ימים

דא עקא                                              הרע בדבר הוא ש…

הא בהא תלייא                                 שני דברים תלויים זה בזה

איפכא מסתברא                               ההפך הוא הנכון

הלכה ואין מורין כן                          לאמיתו של דבר זה הדין, אך אין מורים אותו.

ודוק                                                    ראשי תיבות : ודרוש וחקור קרוב.  או דקדק ועיין היטב.

לית דין וליתן דיין                            הכל הפקר איש הישר בעיניו יעשה.

ליתן מאן דפליג                                אין חולק על כך

מאי נפקא מינא                               מה ההבדל? לשם מה?

מכללא                                                במשתמע

דנא/דנן                                              הזה שלפנינו, המדובר

כולי עלמא                                         כל העולם , כל האנשים-בארמית.

5/5 - (1 vote)