מילון ביטויים משפטיים בארמית

ביטויים משפטיים בארמית

ממעמקי הקרקע עד גובה השמים

אַגַּב אוֹרְחָאדרך אגב
אדרבא ואדרבאעדיף כך, רצוי מאוד, מצוין
אדרבאלהיפך, גדולה מזו(במקור; הא דרבא – גדולה מזו)
אוּמְדָנָאהערכה
אוֹרְחָאדרך
אִטְלוּלָאליצנות
אִידךְ גִיסָאהצד שמנגד
אֵין תּוֹכוֹ כְּבָרוֹאין פנימיותו כחיצוניותו, אחד בפה ואחד בלב, מן השפה ולחוץ
אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָאההיפך הוא הנכון
אִיתְּרַע מַזָּלוֹלרוע מזלו( מילולית- נפרץ מזלו )
אַלִיבַּא דֶ…לדעתו של…
אַלִיבַּא דִידִילדעתי
אַלִיבַּא דכּוֹלֵי עַלְמַא לדעת כולם
אֲמִירָה בּעַלְמַאדיבורים באוויר, דיבורים סתמיים
אֳמַתְלָאהסבר, נימוק, תירוץ
אִסְתְרָא בִלְגינָא קִיש קִיש קָרְיָאחביות ריקות מתגלגלות ברעש(מילולית: מטבע אחת בכד ריק, משמיעה רעש רב)
אַרְעָאארץ
אֶשְׁתָּקַדשנה שעברה
בְּגוֹבתוך
בּדְחִילוּ וּרְחִימוּביראה ובאהבה , בזהירות וביראת כבוד
בּדִיעַבַדלאחר מעשה
בּוּקֵי סְרִיקֵידברי הבל ושטות(מילולית- בקבוקים ריקים)
בּזעִיר אנְפִּיןבמימדים זעירים
בין השיטיןבין השורות
ביני לביניבין לבין
בִּיש גַדַאמזל רע
בִּכְדִילחינם, לשווא
בלאו הכיממילא, בכל מקרה; גם אלמלא קרה הדבר
בְּלֵית בְּרֵירָהבחוסר ברירה
בּמטוּטַאבבקשה
בנידון דידןבעניין זה, בנושא שלפנינו
בּסְיָעתַא דשְׁמַיָאבעזרת השם( מילולית- בעזרת השמיים)
בעְידנא דריתחאבשעת הכעס והרוגז
בְּעַלְמַאסתם, לשווא( מילולית – בעולם )
בפלוגתאנושא שנוי במחלוקת
בפרהסיאברבים, בציבור
בר מֶצֶראחד שנוגע לעניין
בַּר סַמְכָאמומחה, מוסמך
בַּר פְּלוּגְתָּאיריב לוויכוח
בָּרִיברור
בְּרישׁ גלֵיבאופן ברור, בפרהסיה , בגלוי( מילולית- בראש גלוי )
בְּרַםאולם
בִּרְמִיזָאברמז, לא במפורש
בְּתַראחרי- , לאחר מכן-(שיבוש של "באתר")
גבה טורא ביניהועלה ביניהם סכסוך( מילולית- עלתה ביניהם גדר )
גַּבְרָאגבר , איש , אישיות , אדם
גַדַאמזל
גותוך, פנים
גּוּזְמָא בּעַלְמַא קָאמַר הפרזה סתמית
גּוּזְמָאהגזמה, הפרזה
גוּפַאלגופו
גּוּשְׁפַּנְקָאחותמת , אישור רשמי
גִיסַאצד
גִירְסָּא דיָנְקוּתַאמה שנלמד בגיל צעיר / כך למדתי בילדותי
דָּא עָקָאזאת הבעיה, הבעיה היא ש- , אלא ש-
דאורייתאמן התורה [מצוות מן התורה שבכתב]
דברים בעָלְמָאשקרים, דברי סתם (מילולית- דברים בעולם ) (מילולית- דברים בעולם )
דַּוְקָאבדיוק
דְחִילוּיראה, פחד, חיל
דַי לְחַכִּימָּא בִּרְמִיזָא (ולשטיא בכורמיזא)לחכם די ברמז (ולשוטה די באגרוף)
דִיאשר, ש.. / של
דידישלי
דִּינָא דְמַלְכוּתָא, דִינָא דין המדינה, דין תקף (גם כשהוא בסתירה לדין הדתי- בעניינים אזרחיים בלבד)
דִּכְתִיבככתוב
דִלְעֵילככתוב למעלה
הַּא בּהַּא תּליאזה תלוי בזה. זה כרוך בזה.
הַּא ראַיַהזו הראייה. זו ההוכחה
הדרא קושיא לדוכתאחזרנו לשאלה המקורית, הבעיה נותרה בעינה.
הַיְינוּ הַּךאותו הדבר
הֵיכִי דָמֵיכיצד ? מה כוונתך ?
ודוּקועיין בדבר. שים לב ל-
וכִי תָאמַרואם תאמר
ותוּ לאולא עוד. ללא שום תוספת.
זוּטָאקטן
חוּכָא וְאִיטְלוּלָאצחוק ולעג
טוֹבִיָא חָטָא וְזִיגוֹד מִינְגַדהאחד חטא והשני נענש
טובִין וּתְקִילִיןמזומן. כסף ששולם במלואו (מילולית: טובים ושקולים)(מילולית: טובים ושקולים)
טעות מעיקראטעות יסודית, טעות מהותית.
טַּעַמַאטעם , נימוק, סיבה
יֶש דְּבָרִים בּגוֹיש דברים נעלמים מעבר לגלוי, יש לחקור בדבר
כבר צווחו קמאי דקמךכבר אמרו זאת קודם לפניך, אינך הראשון
כגוֹן דָאכגון זה
כּדְּבָעֵיכנדרש
כְּדִלְהַלָןכמו בסמוך
כְּדִלְקַמָןכמו שלפנינו
כִּדְמעִיקָרָא מִסְתַּבְּרָאנראים הדברים כפי שהיינו סבורים קודם לכן
כהאי לישנאבזו הלשון
כּוּלֵי עָלְמָאכל העולם
כּל דְאַלִים גָּבַרהחזק, גובר על החלש
כְתִיברישום, כתיבה( מילולית -כתוב ! )
לָא בִּכְדִילא לחינם , לא לשווא
לא דקלא דייק
לא דק פורתאלא דייק מעט; דבריו לא לגמרי מדויקים
לא מִינֵי וְלא מִקְצָתֵיכלל וכלל לא
לָא מִינֵיה וְלָא מִקְצָתֵיהּלא מזה ולא חלק מזה, כלל וכלל לא
לַאוְ הָכִיאין זה כך
לַאוְ מילתא זוטרתא היאאל יהא דבר זה קל בעינך
לַאוְ פְּלִיגֵיאין מחלוקת
לְאַלְתָּרמייד ( אל אתר)
לְבַרמחוץ ל.., שאינו במסגרת…
לְדִידוֹלגישתו , לשיטתו
לְדִידִילגישתי , לשיטתי
לְהָכָא וּלְהָכָאלכאן ולכאן
לְהַלָּןלמטה, בהמשך
לְחוּמְרָאלחומרה ( לקיצון הכבד)
לֵית דִּין וְלֵית דַּיָיןאין דין ואין דיין
לֵית מַאן דְּפַלִיגאין חולק
לכל דיכפיןלכל דורש( מילולית- לכל רעב)
לְכָל מַאן דְּבָעֵילכל מעוניין , לכל מבקש
לעילַא ולעילַאמן המעלה הראשונה
לקוּלָאלקיצון המקל, לכיוון הקלות.
לַשׁוֹן סַּגִי נָהוֹרלשון היפוך( מילולית, "הרבה אור"-כינוי לעיוור )
מַאי טַעֳמָא?מה הטעם?
מַאי נַפְקַא מִינַא?מה ההבדל ? מה יוצא מזה?
מאִיגְרָא רָמָא לְבִירָא עֳמִיקְתָּאמגדולה לשפל המדרגה (מילולי: מהר גבוה לבור עמוק)
מאִידַך גִיסַאמצד שני
מאימתי?ממתי?
מַאן דְּהוּאדם כלשהו
מִדְעִיקָרָאמתחילת הדברים, מהיום הראשון
מוֹתַב תְלַתָאהרכב של שלושה שופטים
מחַד גִיסָאמצד אחד
מחַד גִיסָא… ומאידך גִיסָאמצד אחד… ומצד שני
מִילְתָא בְּעָלְמָאמילה שנאמרה סתם
מִימְרַאאימרה
מִכְּלָלָאמכלל הדברים
מלְגו ומלְבַרמבפנים ומבחוץ
מלְגומבפנים
מְלַחֵך פִּנְכַּהחנפן(מילולית: מלקק קערות )
מִנֵּיהּ וּבֵיהּמִכְּלָלָא, מתוכו ובו
מִקַּדְמַת דְּנָאמשחר הבריאה
מרעין בישיןמחלות חמורות, צרות צרורות
מִתְּהוֹם אַרְעָא עַד רוּם הָרָקִיעַ(ביטוי לבעלות מקרקעין)
נְהִירִיןברורים
נחמה פּוּרְתַאנחמה מועטה, נחמה קטנה
נִכְסֵי דְלָא נַייְדֵימקרקעין. דירות, בניינים ומגרשים, נדל"ן
נכסי מלוגנכסים שהאישה מביאה לנישואיה והם נשארים בבעלותה
נמצֵינו למֵדיםמכאן נסיק, מזה נבין
נַפְקַא מיִנַאיוצא מכך
סַדְנַא דְּאַרְעָא חַד הוּאמנהג כל האנשים זהה (מילולית: בסיס הארץ אחד הוא)
סֵיפַאסוף
עוּרְבַא פָּרַחשמועות ללא ביסוס (מילולית: עורב פורח)
עִידְנַא דרִיתְחַאבעת כעס
עָלְמָאעולם
ענייני דיומאענייני היום, חדשות, ענייני העולם, דברי חולין
עַסְקִינַןהנושא המדובר, הנידון
עפרא דְּאַרְעָאעפר הארץ, משל לדבר חסר ערך
פּוּרְתַאמעטה
פילפולא חריפתאדברי פלפול
פְּלוּגְתָּאמחלוקת, וויכוח
פַרְהֶסְיָאבציבור, ברבים
פְּשִיטָאפשוט, ברור, מובן מאליו, ללא צורך בהסבר
צְרִיכָאיש צורך לציין את הדבר
קוּלָאקל , קלות
קָטְלַא קַנְיַאקוטל קנים. בור , עם הארץ
קיימא לןמקובל עלינו
קַמַאקודם. ראשון. מקורי( שיבוש מ"קדמא" )
קְרייש לקרוא כך(מילולית: קרא ! )
קַרְיָין וְלָא כְתִיבָןמילים הנקראות מן הטקסט, אפילו שאינן כתובות בו
רבאגדול
רבותאגדולה, דבר גדול; חידוש.
רַחְמַנַא לִיצְלַןאלוהים ישמור
רֵיקָאפוחז , חוטא
רֵישׁראש
רֵישָׁאראש, תחילית
רמאגבוה, רם
שׁאִילְתַּאשאלה
שׁוּפְרָא דשׁוּפְרָאהטוב ביותר
שטיאשוטה, טיפש; מטורף
שְׁכִיב מרָעגוסס, נוטה למות
שַׁקְלָא וְטַרְיָאעיון ודיון בסוגיה, שיג ושיח, משא ומתן
תַא שְׁמַעבוא ושמע, בוא ולמד
תְנַיָא דמְסַיְיעַאטיעון מסייע, טיעון מחזק
תַרְתֵי דסַתְרֵישני דברים הסותרים זה את זה
תַרְתֵי מַשְׁמָעבשתי משמעויות

איך אומרים מבחוץ בארמית?

מלבר = מבחוץ (בארמית)

איך אומרים מבפנים בארמית?

מלגו = מבפנים (בארמית)

איך אומרים מזל בארמית?

גדא = מזל (בארמית)

 

4.4/5 - (17 votes)
7 Comments

Add a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *