רישום פלילי – מקצועות בהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק

מקצועות בהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק

 

 1. סוכן מכס ( חוק סוכני המכס)

תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

 1. ממזער מוסמך (הוראות מס הכנסה ותקנות מע"מ (ניהול פנקסי חשבונות) )

פסלות זמנית –    אם המבקש עבר עבירה שיש עמה קלון בעשר השנים שקדמו לבקשה.

 1. מתווך מקרקעין (חוק המתווכים במקרקעין)

פסלות זמנית

א. במידה והוטל על המבקש מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, ולא סיים לרצותו תוך שלוש שנים מהגשת הבקשה.

ב. הורשע בעבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו לבקשה.

 1. קבלן ( חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )

פסלות זמנית – תנאי הפסלות – במידה והורשע בעבירה שיש בה כדי לערער את מהימנותו להיות קבלן רשום ( כלומר : כל עבירה שהיא עוון או פשע לפי חוק העונשין ועליה נדון לשלושה חודשי מאסר או מחצית הקנס הקבוע בס' 61 (א) (1), או למעלה מכך), וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו.

 1. תעודת מורשה להיתר לאדריכל רשוי (חוק התכנון והבניה)

פסלות זמנית  – במידה והורשע האדריכל בעבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.

 1. מהנדס רשות מקומית (חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית) )

               תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. סוכן ביטוח ( תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח ) )

פסלות זמנית – אם תוך 5 שנים שקדמו לבקשה לקבלת רשיון הורשע המבקש או נשא עונש מאסר על עבירה שיש עמה קלון.

 1. נהג אוטובוס (רשיון דרגה 6) , נהג מונית (רשיון דרגה 5) , נהג אמבולנס , נהג רכב כיבוי אש (רשיון דרגה 2 ) , נהג רכב חילוץ (רשיון דרגה 3)( תקנות התעבורה)

פסלות זמנית :

א.    אם הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה , אלא אם כן חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש מאסר או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס.

ב.     אם הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים טרם הגשת הבקשה.

 

 1. רשיון ניהול בית ספר לנהיגה / רשיון להוראת נהיגה (תקנות התעבורה)

פסלות זמנית :

א.    אם הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה , אלא אם כן חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש מאסר או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס.

ב.     אם הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים טרם הגשת הבקשה.

 

 1. רשיון להפעלת מונית (תקנות התעבורה)

במידה והורשע בעבירה שלדעת ועדת המוניות, מפאת חומרתה או נסיבותיה , יש בה כדי למנוע מתן רשיון להפעלת מונית או שטרם חלפה תקופת ההתיישנות לגבי ההרשעה.

 1. שופטים

תנאי הפסלות מלכהן כשופט, קאדי או דיין – הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

 1. חינוך (חוק פיקוח על בתי ספר)

#     רשיון בית ספר – במידה והמבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה.

#     עובד חינוך – במידה והורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה או בעבירה שיש עמה קלון ובגינה אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.

#     עובד שירות בבית ספר – סמכות למנהל הכללי לפיקוח להורות על פיטוריו של עובד שהורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה או בעבירה שיש עמה קלון ובגינה אין להעסיקו בבית ספר.

 1. חבר מועצה ( חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ).

פסלות זמנית מלהיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר מועצה :

א. במידה וחויב בפס"ד סופי בעבירה שיש עמה קלון , במהלך 5 השנים טרם הגשת מועמדותו.

ב. במידה וחויב בפס"ד סופי בעבירה שיש עמה קלון, תוך למעלה מחמש שנים טרם הגשת מועמדותו, הוטל עליו מאסר וטרם ריצה אותו.

ג. במידה ונדון לעונש מאסר של שנה ומעלה וטרם עברו שש שנים מיום שסיים לרצות את העונש.

 1. כבאי ( תקנות שירותי כבאות (מינוי והעסקה של כבאים ) )

תנאי לקבלת מינוי  – תעודת יושר ממשטרת ישראל.

 1. מורשה מטעם המוציא לפועל (חוק ההוצאה לפועל)

פסלות זמנית – במידה והמבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו עשר שנים מיום שעבר את העבירה.

כמו כן לועדת האישורים סמכות לסרב לתת אישור מורשה בהתחשב בעברו הפלילי של המבקש.

 1. רופא וטרינרי (חוק הרופאים הוטרינרים)

תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול או התליית רשיון במקרה בו רופא וטרינר  הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. קבלן כוח אדם ( חוק העסקת עובדים על יד קבלני כוח אדם)

פסלות זמנית  – המבקש או ממלא תפקיד בכיר בעסקו הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן , וטרם חלפו חמש שנים מיום ההרשעה.

לשר העבודה סמכות להורות על ביטול  הרשיון המידה והקבלן או ממלא תפקיד בכיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן.

 1. ממונה על אבטחת מידע (חוק הגנת הפרטיות)

תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. רשיון עיסוק בחשמל (חוק משק החשמל)

תנאי הפסלות לקבלת רשיון לאחד מן העיסוקים הקבועים בחוק – הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.

 1. עמותת אימוץ ילדים (חוק אימוץ ילדים)

תנאי לאישור העמותה הוא כי חבר העמותה , חבר ההנהלה או עובד העמותה לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. יועץ השקעות / מנהל תיקי השקעות (חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות.

תנאי הפסלות – הורשע בעבירה כלשהי.

 1. נושא משרה בחתם (תקנות ניירות ערך (חיתום) )

פסלות זמנית – במידה הורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם חלפה תקופת ההתיישנות.

 1. מבקר פנימי בגוף ציבורי (חוק הביקורת הפנימית)

תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון

 1. דירקטור מטעם הציבור (פקודת החברות)

א. במידה והורשע בעבירה על אחד הסעיפים 414-438 לחוק העונשין.

ב. פסלות זמנית – טרם חלפו עשר שנים מיום שהורשע או נשא את עונשו בעבירה שיש עמה קלון.

 1. דירקטור / מנהל כללי  בחברה ממשלתית (חוק החברות הממשלתיות)

א. במידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהיא מחייבת את אי מינויו.

ב. במידה והורשע בעבירה על אחד הסעיפים 414-438 לחוק העונשין

 1. דירקטור של מנהל קרן / נאמנות ( חוק השקעות משותפות בנאמנות)

פסלות זמנית – במידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון , למעט עבירה שדינה קנס בלבד, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות .

 1. מנהל מעבדה רפואית ( תקנות בריאות העם – מעבדות רפואיות)

תנאי הפסלות – הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. רשיון השטת סירה (תקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים) )

פסלות זמנית – במידה וטרם חלפו 5 שנים מתום ריצוי העונש בגין עבירה אשר לדעת הרשות פגעה בכשירותו להפעיל סירה . וכמו כן במידה והוטל עונש מאסר על תנאי וטרם חלפה תקופת התנאי.

 1. כהונה במשרה ציבורית

 

א.  אדם פסול מלכהן במשרות הבאות במידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון :

 • נציב קבילות הציבור בעניין חוק הבריאות (חוק ביטוח בריאות ממלכתי).
 • חבר הרשות למלחמה בסמים (חוק הרשות למלחמה בסמים).
 • מנהל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות).
 • חבר מועצת צער בעלי חיים (חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבע"ח) ).
 • חבר הרשות לשיקום האסיר ( חוק הרשות לשיקום האסיר).
 • חבר מועצת הספנות (חוק הספנות (ימאים) ).
 • חבר האקדמיה למדעים (חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים).
 • משקם במגזר החקלאי ( תקנות הסדרים במגזר האזרחי המשפחתי (מינוי משקמים) ).
 • נציג הציבור במועצה לייצור ושווק אגוזי אדמה (חוק המועצה לייצור ושווק אגוזי אדמה).
 • חבר המוסד העליון ללשון עברית (חוק המוסד העליון ללשון עברית).
 • חבר הרשות לשירותים ציבוריים -חשמל (חוק משק החשמל)
 • חבר מליאת רשות השידור – (חוק רשות השידור)
 • חבר מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו)
 • חבר מועצת בזק (חוק הבזק)
 • חבר הרשות לניירות ערך (חוק ניירות ערך)
 • חבר מועצת המוסד לביטוח לאומי (תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) )
 • חבר המועצה להסדר ההימורים בספורט ( תקנות הסדר ההימורים בספורט)
 • חבר מועצת הספריות הציבוריות ( תקנות הספריות הציבוריות (המועצה) )
 • סדרן למניעת עישון ( חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (סדרנים) )

ב.  פסלות זמנית מלכהן במשרות הבאות במידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון :

 • חבר מליאת הרשות לגנים לאומיים – טרם חלפו 5 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר

ריצוי עונש המאסר. (חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה).

 • חבר מועצת רשות העתיקות – הורשע או נשא עונש מאסר וטרם חלפה תקופת ההתיישנות
 • חבר מועצת מינהל מקרקעי ישראל   – טרם חלפו 7 שנים מיום ההרשעה .
 • חבר הרשות לפיתוח ירושלים – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי

העונש (חוק הרשות לפיתוח ירושלים).

 • חבר הרשות לפיתוח הגליל – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש
 • חבר הרשות לפיתוח הנגב – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי העונש.
 • חבר המועצה למוצרי פירות וירקות – טרם חלפו 7 שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי     העונש ( חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא).
 • חבר מועצת רשות הנמלים והרכבות – טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה.
 • חבר מועצת רשות הדואר – טרם חלפו עשר שנים מיום ההרשעה או מיום גמר ריצוי עונש

המאסר.

 • חבר מועצת רשות שדות התעופה – טרם חלפ]ו עשר שנים מיום ההרשעה או מיום גמר

ריצוי העונש.

 

 

מקצועות בהם ניתן לפסול בעל רישום פלילי מלעסוק

 1. מדביר מזיקים (תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) )

סמכות לסרב למתן רשיון במידה והמבקש הורשע בעבירה פלילית המראה כי המבקש חסר האחריות הדרושה לעיסוק בהדברה.

 1. רואה חשבון (חוק רואי חשבון)

מועצת רואי החשבון מוסמכת לבטל/ להתלות רשיון במידה ורו"ח הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. עורך דין ( חוק לשכת עורכי הדין)

הלשכה רשאית לסרב לקבל חבר אם הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון, ולאורה אין הוא ראוי לשמש עורך דין.

ביה"ד המשמעתי רשאי להשעות עו"ד מהלשכה במידה והורשע בפס"ד סופי בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.

 1. עובד מדינה ( חוק שירות המדינה (משמעת) )

ביה"ד למשמעת רשאי לפסול עובד מדינה , משירות המדינה או ממילוי תפקידים מסוימים לצמיתות או לתקופה שיקבע, וזאת במידה והורשע על עבירה שיש עמה קלון.

 1. רופא / רופא שיניים (פקודת הרופאים / פקודת רופאי השיניים)

הדרישה לקבלת רשיון היא היות האדם "אדם הגון"

לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול או התליית רשיון במקרה בו רופא מורשע בעבירה פלילית.

 1. פסיכולוג ( חוק הפסיכולוגים)

פסלות זמנית – לועדת הרישום סמכות לסרב להעניק רשיון במידה והמבקש הורשע בעבירה שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות  הדרושה לעיסוק בפסיכולוגיה , וטרם עברו עשר שנים אחרי שנשא את עונשו , או אחרי שנסתיימה תקופת התנאי לפי סע' 18 (ב) לחוק העונשין (דרכי ענישה).

לועדת המשמעת סמכות להשעות פסיכולוג לתקופה שלא תעלה על 5 שנים , במידה והורשע בעבירה שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות  הדרושה לעיסוק בפסיכולוגיה.

 

 1. מיילדת (פקודת המיילדות )

לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול או התליית רשיון במקרה בו מיילדת הורשעה בעבירה פלילית.

 1. רוקח (פקודת הרוקחים)

הדרישה לקבלת רשיון היא שהמבקש יציג ראיות המניחות את הדעת בדבר "אופיו הטוב".

לשר הבריאות סמכות להורות על ביטול או התליית רשיון במקרה בו רוקח מורשע בעבירה פלילית.

 1. חוקר פרטי / שומר ( חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה)

תנאי לקבלת רשיון – אין מניעה מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו של המבקש.

 1. שמאי מקרקעין (חוק שמאי מקרקעין)

המועצה רשאית להשעות מעיסוק במקצוע או למחוק מפנקס השמאים , שמאי אשר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. נותן שירות תיירות (חוק שרותי תיירות)

סמכות לסרב לתת / לחדש רשיון שירות תיירות במידה והמבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

 1. עורך פטנטים (חוק הפטנטים)

ועדת המשמעת רשאית להתלות    רשיון לתקופה שלא תעלה על 5 שנים או לבטל רישום של עורך פטנטים אשר הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

 1. אופטומטריסט (חוק העיסוק באופטומטריה)

למנהל סמכות להורות על ביטול או התליה של רשיון במקרה בו הורשע האופטומטריסט בעבירה שיש עמה קלון.

 1. עובד סוציאלי ( נחוק העובדים הסוציאלים)

פסלות זמנית – לרשם סמכות לסרב להעניק רשיון במידה והמבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שלפי חומרתה או נסיבותיה אין המבקש ראוי להיות עובד סוציאלי וטרם עברו חמש שנים מיום ההרשעה, או אף אם חלפו חמש שנים, אך קיימות נסיבות מיוחדות.

חבר ועדת משמעת שהורשע בעבירה שיש עמה קלון – תופסק כהונתו.

 1. רשיון לניהול לשכה פרטית לתעסוקה (חוק שירות התעסוקה)

פסלות זמנית – לשר העבודה סמכות לסרב להעניק רשיון במידה והמבקש או ממלא תפקיד בכיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום ההרשעה.

 1. מהנדס / אדריכל (חוק המהנדסים והאדריכלים)

לועדת האתיקה סמכות להתלות או לבטל תעודת מהנדס רשוי / אדריכל רשוי במידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון או עבירה לפי פרק י' לחוק תכנון ובניה.

 1. יצואן מורשה של צמחי נוי (כללי המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושווק) (הרשאת יצואנים) )

               למועצה סמכות לבטל או לא לחדש רשיון המידה והורשע בעבירה שיש עמה קלון או הקשורה בעיסוקו כיצואן מורשה.

 1. סיעוד ( תקנות בריאות העם)

א. סיעוד בתי חולים – האחות הארצית הראשית רשאית לסרב לרשום בפנקס אדם שהורשע בעבירה שדינה מאסר ושיש בה כדי למנוע עיסוק בסיעוד.

ב. סיעוד במרפאות – המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי  לסרב לרשום בפנקס אדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה להראות שהוא חסר האחריות הדרושה לעיסוק בסיעוד וטרם חלפו 10 שנים מיום ריצוי העונש או מיום סיום תקופת התנאי .

 

 1. רשיון ממשרד התחבורה (פקודת התעבורה)

מקום שדרושה תעודה ממשרד התחבורה , רשאית הרשות המאשרת לסרב להעניקה  במידה :

א. אם הורשע בעבירה שלדעת רשות הרישוי יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה , אלא אם כן חלפו 7 שנים מתום ריצוי העונש או מיום מתן גזר הדין (אם היה העונש מאסר או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס.

ב. אם הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים טרם הגשת הבקשה.

Rate this post