דיני עונשין – מבחן אמריקאי

  שאלות אמריקאיות עונשין
   
 1סייגים הם יסודות-
 אנגטיביים,שליליים לאחריות הפלילית
 באובייקטיבים,נבחנים מעיניי האדם הסביר
 גאו פוזיטיביים,הפוכים לאחריות הפלילית
 דסובייקטיביים,נבחנים מעיני הנאשם
   
 2שותפות לדבר עבירה לא קיימת בעבירות..
 אפשע
 בקיימת בכל העבירות רק ניסיון לא
 געוון
 דאף תשובה נכונה
   
 3תנועת שריר רצונית הגדרה ל..
 ארכיב מהיסוד הנפשי
 בהגדרה של חוסר שליטה באוטומטיזים
 גרכיב מהיסוד העובדתי
 דהתנהגות לפי השופט הולמס
   
 4כדי להוכיח יסוד עובדתי בעבירות תוצאה יש הכרח:
 אקש"ס סבתי משפטי בין ההתנהגות לתוצאה
 בקש"ס סבתי עובדתי ומשפטי בין הנסיבה לתוצאה
 גא+ד
 דקש"ס סבתי עובדתי בין ההתנהגות לתוצאה
   
 5מבחן האלמלא חלק מבחינת…
 אקש"ס משפטי
 בקש"ס עובדתי
 גמבחן בעבירות שרשרת בלבד
 דאף תשובה נכונה
   
 6המילה "רשלנות" בס' 304 היא:
 אנסיבה
 בהתנהגות
 גתוצאה
 דיסוד נפשי נדרש
   
 7ס' 201 הוא עבירת
 אהתנהגות
 בכוונה
 גכוונה מיוחדת
 דאף תשובה נכונה
   
 8ס' 334 הוא עבירת ..
 אתוצאה
 בהתנהגות
 גמטרה מיוחדת
 דאף תשובה נכונה
   
 9ס' 288 -עבירת..
 אהתנהגות
 בתוצאה
 גתוצאה בכוח
 דאף תשובה נכונה
   
 10ס' 345 (א)(1)-אינוס היא עבירת…
 אתוצאה
 בכוונה
 גכוונה מיוחדת
 דהתנהגות
   
 11החזקה ממשית מורכבת
 איכולת לשלוט על הנכס+בלעדיות/יכולת גישה
 בידיעה ביחס לנכס עצמו
 גידיעה לגבי ההחזקה
 דכל התשובות נכונות
   
 12בעבירות מייצב מדומה
 אמעמידים לדין על כניסה למצב מסוים
 במעמידים לדין בגלל שנולדת לנסיבה מסוימת
 גאין ענישה-לא חוקיות
 דהנאשם מאמין במצב מסוים -אך הוא לא נכון
   
 13החזקה קונסטרוקטיבית מחייבת
 אידיעה והסכמה להיות שותף
 בידיעה בלבד
 גמחזיק ממשי,הסכמה להיות שותף+ידיעה על הנכס
 דמחזיק ממשי,הסכמה להיות שותף
   
 14עבירות החזקה הם עבירות…
 אתוצאתיות
 בהתנהגותיות
 גתלוי בהחזקה
 דהחזקה-עומדות בפני עצמן
   
 15החריג לדוקטרינת "מעשה בית דין"
 אעבירות מחוץ לחוק העונשין
 בעינוי דין
 גסיכון כפול
 דערעור
   
   
 16המשפט הנכון ביותר…
 אניתן להעמיד לדין גם על תקיפה וגם הריגה של אותו אדם
 בניתן להטיל שני עונשים מקבילים על הריגה ותקיפה אף כי מדובר על אותו אדם
 גניתן להעמיד לדין גם על תקיפה וגם הריגה של אותו אדם אך להטיל עונש אחד
 דניתן להעמיד לדין גם על תקיפה וגם על הריגה עם צויין זאת בכתב אישום
   
 17ידיעה שקולה לכוונה מעוגנת
 אלא מעוגת זוהי דוקטרינה
 בס' 20ג(1)
 גס' 20 ב
 דס' 90ג -סד"א
   
 18אדם מודע לתוצאות הטבעיות של מעשיו -מעוגן
 אלא מעוגת זוהי דוקטרינה
 בס' 20ג(1)
 גס' 20 ב
 דס' 90ג -סד"א
   
 19עיוורון מכוון
 אלא מעוגת זוהי דוקטרינה
 בס' 20ג(1)
 גס' 20 ב
 דס' 90ג -סד"א
   
 20עבירת האינוס-ס' 345 היא עבירה
 אתוצאתית
 בהתנהגותית
 געבירת מטרה
 דאף תשובה נכונה
   
 21המילים "זדון " או "במזיד" בעבירה מרמזים על
 אדרישת כוונה ביסוד הנפשי
 בדרישת כוונה או מניע ביסוד הנפשי
 גלא מרמזים,מחשבה פלילית
 דאף תשובה נכונה
   
 22המחשבה הפלילית הדרושה בעבירה המכילה את המילה-"התרשלות" –
 אמחשבה פלילית כברשלנות
 במחשבה פלילית רגילה
 גמחשבה פלילית+אדישות
 דמחשבה פלילית+קלות דעת
   
 23חזקת המודעות נבחנת-
 אסובייקטיבית-מעיני הנאשם
 בסובייקטיבית+אובייקטיבית
 גלא נתן להסתמך על חזקה זאת
 דאובייקטיבית -מעיני האדם הסביר
   
 24עיוורון מכוון הוא תחליף
 אלהיבט החפצי
 בלמודעות-אפשרות קרות התוצאה
 גלפן הקוגניטיבי-התנהגות ונסיבות
 דלכוונה בלבד
   
 25המילה "ביודעין" בעבירה דורשת
 אכוונה
 בקלות דעת
 גמחשבה פלילית
 דאי מודעות בקשר לאחד מרכיבי היסוד העובדתי
   
 26כוונת תחילה קיימת..
 אבכל עבירות הרצח
 ברק בעבירת רצח
 גברצח במשפחה
 דאף תשובה נכונה
   
 27יסודות כוונת תחילה הם-
 אהכנה,החלטה להמית,תוצאה-מיתה
 בהחלטה להמית,הכנה,העדר קנטור המצטבר
 גאחד או יותר מיסודות ב
 דהנאשם צריך להתחיל את ביצוע העבירה
   
   
   
 28התנאים בפסיקה להעדר קנטור-
 אמבחן סובייקטיבי
 במבחן אובייקטיבי
 גתנאי סובייקטיבי+נבחן אובייקטיבי
 דתנאי אובייקטיבי+מבחן סובייקטיבי
   
 29האם ניתן להחיל את הלכת הצפיות על כוונת תחילה?
 אכן
 בלא
 גפסקי הדין חלוקים-אך ההלכה שאסור
 דאפשר להחיל ע"פ ההלכה אך זהו לא הנוהג
   
 30בהתקיים התנאי ב"כוונה מותנת",היסוד הנפשי הנדרש-
 אכוונה
 בכוונת תחילה
 גקלות דעת
 דפזיזות
   
 31כוונה מיוחדת מתייחסת
 אליסוד הנפשי
 בליסוד העובדתי
 גסימולטאנית-לשניהם יחד(עובדתי ונפשי)
 דאף תשובה נכונה
   
 32כוונה מיוחדת מתקיימת
 אבעבירות התנהגותיות
 בבעבירות תוצאתיות
 גא+ב לפי ההקשר
 דכוונה מיוחדת היא סוג של עבירה בפני עצמה
   
 33ס' 348-מעשה מגונה דורש..
 אעבירת תוצאה-פזיזות
 בעבירת התנהגות-כוונה מיוחדת
 געבירת תוצאה-מניע או מטרה
 דאף תשובה נכונה
   
 34הלכת הצפיות חלה על ..
 אמטרה
 בכוונה
 גא+ב
 דנסיבות והתנהגות
   
 35אחריות קפידה דורשת הוכחת
 איסוד עובדתי בלבד
 בעובדתי +נפשי
 גיסוד עובדתי בלבד אך אם רוצים לאסור גם מחשבה פלילית או רשלנות
 דאי מודעות לגבי חלק מרכיבי היסוד העובדתי
   
 36עונש על ניסיון(אלא אם נאמר אחרת)
 אחצי מהעבירה המושלמת
 בשליש מהעבירה המושלמת
 גאותו עונש כמו העבירה המושלמת
 דלא מענישים על ניסיון
   
   
   
   
 37משדל הוא שותף..
 אראשי ועקיף
 במשני וישיר
 גמשני ועקיף
 דראשי וישיר
   
 38עונש על ניסיון לשידול
 אחצי מהעבירה המושלמת
 בשליש מהעבירה המושלמת
 גאותו עונש כמו העבירה המושלמת
 דלא מענישים על ניסיון
   
 39ס' 31 -מסייע -עבירה-
 אעבירה תוצאתית
 בעבירה התנהגותית
 געבירה שדורשת כוונה פלילית מיוחדת
 דב+ג
   
 40עבירת השידול-
 אהתנהגותית
 בתוצאתית
 געבירת מטרה
 דא+ג
   
 41עבירת הסיוע שלאחר מעשה-ס' 261
 אנגזרת ולכן לא ענישה
 בעומדת בפני עצמה
 גנגזרת של נגזרת ולכן לא ענישה
 דאף תשובה נכונה
   
 42קשירת קשר לשם ביצוע עבירה-ס' 195- "השחטת מודעות" דינה
 אמאסר שלושה חודשים
 במאסר חודש וחצי
 גאין ענישה
 דמאסר שנתיים או העונש הקל
   
 43קשירת קשר לעבירת רצח דינה
 אשבע שנים
 באין ענישה
 גמאסר עולם
 דחמש עשרה שנה
   
 44ניתן לומר כי "באחריות הסולידרית" היום:
 אעומדת על כנה
 במוכפפת לדיני השותפות
 גמשתנה מפסיקה לפסיקה
 דאינה קיימת עוד
   
 45המשפט הנכון ביותר
 אברשלנות אין דרישה כי המעשה או המחשבה יהיו של התאגיד אלא ברגע שאדם בתפקיד מבצע עבירת רשלנות-היא מיוחסת לתאגיד
 בעבירת אחריות קפידה -תיוחס לתאגיד רק אם מבצעה הוא בעל תפקיד סמכות או אחריות בניהול התאגיד
 גלא ניתן להאשים חברה בעבירת רשלנות רק את המבצע
 דבעבירת מחדל שהחובה מוטלת על התאגיד אין זה משנה מי הוא בעל התפקיד -האחריות על התאגיד
   
   
 46המשפט הנכון ביותר
 אסייגים הם ספציפיים לעבירות מסוימות,הגנות מתייחסות לכל העבירות
 בסייגים הם כלליים יחולו על כל העבירות ,הגנות מתייחסות לעבירות מסוימות
 גהגינה עצמית היא הגנה ולא סייג
 דאין הבדל מהותי בין סייג להגנה בעקבות תיקון 39 השם שונה ומכן שהגנה עצמית היא בעצם סייג
   
 47הגיל המינימאלי להחלת אחריות פלילית:
 א9
 ב18
 ג12
 ד16
   
 48כדי להוכיח את סייג אי שפיות הדעת
 אהוכחת דחף לאו בר כיבוש וקש"ס למחלת נפש
 בהוכחת מחלת נפש וזיקה בין המחלה להתנהגות
 גמחלת נפש מוכחת+זיקה בין המחלה להתנהגות+חוסר הבנה כי המעשה פסול
 דא+ג
   
 49התשובה המתארת נכונה את ההבדל בין "צורך" ל"הגנה עצמית" :
 אכל סייג מגן על אינטרסים שונים
 ברק התנאי הרביעי להכרה בצורך/הגנה עצמית הוא זהה
 גאחד התנאים בצורך הוא-אין שום דרך אחרת להגן על האינטרס ובהגנה עצמית-הדיפת תקיפה שלא כדין
 דבצורך התנאי-הדיפת תקיפה שלא כדין,ובהגנה עצמית התנאי הוא שאין שום דרך אחרת להגן על האינטרס
   
 50במקרה בו אדם משתכר ונמצא בסיטואציה בו איש תוקף אישה עם סכין,הוא הודף את התקיפה,האם יעמוד לו סייג הצורך?
 אלא,לפי 34יד (א)
 בכן,לפי 34יד (א)
 גכן,לפי 34יא
 דאף תשובה נכונה
   
 51סטנדרט הבדיקה בהגנה עצמית הוא:
 אסובייקטיבי
 באובייקטיבי
 גאיובייקטיבי+סובייקטיבי
 דתלוי בנסיבות המקרה
   
 52סטנדרט הבדיקה בצורך:
 אסובייקטיבי
 באובייקטיבי
 גאיובייקטיבי+סובייקטיבי
 דתלוי בנסיבות המקרה
   
 53התנאים להפעלת סייג הצורך:
 אאיום מובהק,סכנה מוחשית,אינטרס מוגן,אין ברירה אחרת
 באיום מובהק,אינטרס מוגן,סכנה מוחשית
 גאיום מובהק+סכנה מוחשית לחייו
 דסכנה מוחשית לחייו ואין ברירה אחרת
   
 54מבחן "הדגל השחור" בודק:
 אפקודה בלתי חוקית
 באחריות מוחלטת
 גמהו האינטרס הלגיטימי המוגן
 דפקודה בלתי חוקית בעליל
   
 55המשפט הנכון ביותר הוא-
 אצו חוקי-מי שנותן את הפקודה אינו מוגן מפני אחריות פלילית
 בצו בלתי חוקי-ניתן הפקודה מוגן והמבצע אינו מוגן
 גצו בלתי חוקי בעליל-המבצע והנותן פקודה מחויב בפלילים
 דצו בלתי חוקי בעליל-נותן הפקודה מוגן והמבצע לא
   
 56ההבדל בין טעות במצב דברים לעיוורון מכוון:
 אעיוורון מכוון מדבר על התנהגות ונסיבות ואילו טעות במצב דברים על תוצאה
 בעיוורון מכוון עמוד לתביעה ואילו טעות במצב לנאשם
 גבעיוורון מכוון יש חשד שאין בטעות במצב דברים
 דאין הבדל בין השניים
   
 57אדם שקונה סם חוקי באמסטרדם אך בישראל אינו חוקי האם ניתן להעמידו לדין
 אלא-עקרון הטריטוריאליות
 בכן-ע"י פרקליטות המדינה
 גלא-ע"פ פקודת הסמים המסוכנים
 דכן-רק ע"י היועמ"ש
   
 58עבירת ניסיון לשידול לרצח שהרצח היה אמור התקיים בגרמניה,והשידול בישראל-שהקורבן הוא גרמני-היא עבירת:
 אפנים
 בחוץ
 גחוץ אך ניתן לשפוט בישראל
 דפנים אך חייבים לשפוט בגרמניה
   
 59זוג ישראלים מבלים במלון בצרפת, אזרח צרפת גונב תכשיטים מהאשה ,האם ניתן לשפוט בישראל?
 אכן -זוהי עבירה פלילית נגד אזרח ישראל
 בכן-אך לפי העונש המקל
 גלא-רק אם הזוג יהודים ניתן.
 דלא-אין הגנה לרכוש
   
 60המשפט הנכון ביותר-
 אאדם שנידון במדינה אחרת ייהנה מעונש מופחת אם העונש במדינת אזרחותו נמוך יותר
 באדם שנידון במדינה אזרחותו ייהנה מעונש מופחת אם כך העונש במדינה בה ביצע את העבירה
 גאדם נישפט לפי הדין הטריטוריאלי -לא משנה העונש במדינת אזרחותו
 דא+ב
   
 61העונש בלטבייה על סחר בנשים הוא שנה ולכן אזרח לטבי שסחר בנשים בישראל עונשו-
 אלא יעלה על שנה -לפי הדין המקל
 בלפי הדין הישראלי
 גבמקרה כזה מחויבת הסגרה
 דיותר משנה באישור היועמ"ש
   
 62במידה והחוק מאשר להמיר מאסר בקנס,בסכום המקסימאלי לעבירת הרשלנות(שהוטל עליה העונש המקסימאלי)
 א26,100
 בלא ניתן לדעת ללא העבירה העיקרית בה בוצעה הרשלנות
 ג202,000
 ד67,300
   
 63במושג "קלון" תפקידו:
 אדרכו בהמ"ש קובע מידת חומרה בכל עבירה
 בסנקציה אופציונאלית נגררת בעיקר בעבירות אנשי ציבור
 גשם תואר מחייב לעובד ציבור שסרח
 דקלון הוא שם נלווה לעבירות מין
   
 64הפסיקה מראה על שתי גישות פרשניות לפי ס' 34כ"א,הגישה המצמצמת מורה כי יש-
 אלבדוק פירוש מילוי, לאתר תכלית החוק,למצוא פרשנות שמתיישבת עם התכלית+פרשנות מילולית
 באיתור אופציות לשוניות -בחירת האופציה המקלה
 גאיתור אופציות לשוניות בשפתו של אדם מן הישוב -בחירת האופציה המקלה
 דבדיקת תכלית החוק ע"פ ערכי מוסר שמתאימים לפרוש המילולי
   
 65מבחן מהות האינטרס ומבחן יכולת פיצול פעולות העבריין הם-
 אמבחנים מצטברים לבדיקת היסוד הנפשי של עבריין סדרתי
 במבחנים מצטברים לבדיקה האם מדובר על אותה עבירה
 גשני מבחנים מצטברים מתוך חמישה שמטרתם בדיקת ריבוי עבירות
 דמבחנים שאינם מצטברים לבדיקת ריבוי עבירות
   
 66המשפט הנכון ביותר הוא-
 אגורם זר מתערב בהכרח מנתק את הקש"ס המשפטי
 בגורם זר מתערב בהכרח מנתק את הקש"ס העובדתי
 גגורם זר מתערב לא בהכרח מנתק את הקש"ס משפטי-אם היה ניתן לצפות אות הגורם הזר המתערב
 דגורם זר מתערב לא מנתק את הקשר אם הוא מופיע בס' 309 לחוק העונשין
   
 67כוונה מועברת תחול-
 אשאדם רוצה להרוג את א' אך הורג את ב'
 בשאדם רוצה לפצוע את א' אך הורג את ב'
 גשאדם רוצה להורס את המקרר של א אך הורס את התנור של ב'
 דא+ג
   
 68בבחינת "קלות הדעת" או "אדישות" של אדם-המבחן הוא
 אאובייקטיבי
 בסובייקטיבי
 גסובייקטיבי אך לעניין קלות דעת "הסיכון" אובייקטיבי
 דאובייקטיבי אך לעניין אדישות "שיווין נפש"-סובייקטיבי
   
 69שני המבחנים "נזק מול תועלת" ו"פעילות היוצרת סיכון למול סיכון נלווה" באים לבדוק-
 אסיכון סביר-לכן לא ניתן להרשיע
 בסיכון סביר-לכן ניתן להרשיע
 גמעיני האדם הסביר-האם היתה רשלנות?
 דמעיני המבצע-מבט סובייקטיבי-האם היתה רשלנות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשובות עונשין
1א22א43א
2ד23ד44ב
3ג24ג45ד
4ג25ג46ב
5ב26ב47ג
6ד27ב48ג
7ד28ג49ג
8א29ד50ב
9א30ב51ב
10ד31ד52א
11ד32א53א
12א33ב54ד
13ג34ג55ג
14ב35ג56ג
15ד36ג57ד
16ג37א58א
17ג38א59ד
18א39ד60א
19ב40ב61ב
20ב41ב62ג
21ג42ג63ב
      
      
      
64ג    
65ד    
66ג    
67ד    
68ג    
69א    

 

 

 

 

2.3/5 - (3 votes)

Add a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *