No Image

דיני משפחה – דפי בחינה

פברואר 4, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 מבוא- שאלת הדין והסמכות: הדין הטריטוריאלי– הינו אוביק' ומשמעו שעל כל מי שנמצא במדינה מסויימת, בטריטוריה מסויימת, יחול אותו הדין כמו: ח' האימוץ, […]

No Image

דיני משפחה – cheat sheet

פברואר 4, 2015 עו״ד גל 0

0.0 00 דין אישי-דין טריטוריאלי –-דין טריטוריאלי-חל על אנשים באותה טריטוריה מדינה. אישי-חל על קבוצה מסוימת ע"פ השתיכות דתית.במעמד אישי דנים לפי הדין האישי. סימן […]