No Image

דיני הגנת הצרכן

פברואר 21, 2015 עו״ד גל 0

הגנת צרכן – שיעור 1 הבחינה היא בחומר פתוח, 100% ציון בחינה, ועד 5 נקודות מיטיב בקורס. סילבוס – מה שמצוי תחת חוק הגנת הצרכן […]

No Image

סיכום לבחינה

אוקטובר 20, 2012 עו״ד גל 0

פרק א' – כריתת חוזה המודל הקלאסי – הצעה וקיבול יסודות ההצעה – 3 מצטברים. 1. פנייה 2. העדה על ג"ד 3. מסוימות. במקרה של […]

No Image

דיני חוזים – בחינה פתורה 3

ספטמבר 15, 2012 עו״ד גל 0

אוניברסיטת בר-אילן הפקולטה למשפטים     מבחן בקורס בדיני חוזים (99-102-01, 99-102-02) שנה"ל תשס"ה, סמסטר א', מועד א'   המרצים: ד"ר משה גלברד, ד"ר שחר ליפשיץ […]